langs

Националният съюз на градинарите в България (НСГБ) е учреден през май 2003 г. като организация с нестопанска цел. Понастоящем по-голямата част от членовете на НСГБ са крупни производители на традиционни и нетрадиционни за страната зеленчуци. Една от основните цели на Съюза е да съдейства за разширяване на износа и за засилване на конкурентноспособността на българските плодове, зеленчуци и цветя на международните пазари

За постигане на своите цели НСГБ осъществява посредничество при създаването на бизнес-контакти, информиране на членовете на Съюза за организиране на изложби и панаири в страната и чужбина, а при възможност съдействие за участие в тях и много други.

Съюзът е участвал в разработването и подготовката за изпълнение на Национална стратегия за развитие на градинарството съвместно с МЗГ и други научни институти.

Активната позиция по време на работата по Стратегията в значителна степен спомогна за установяването на Съюза в публичното пространство и приемането му за официален партньор от страна на държавните и обществени структури, ангажирани с проблемите на земеделието у нас.

FLAG_BG